سلام، از جشنواره امسال و نحوه تهیه بلیط فیلم ها چه خبر؟